🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 1. Предмет економічної і соціальної географії України (підручник)

ВСТУП

 

§ 1. Предмет економічної і соціальної географії України

 

1.     Пригадайте, що вивчає географія України.

2.     Яких ви знаєте вчених, що займалися географічними дослідженнями України?

 

ЩО ВИВЧАЄ ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. Як вам відомо з попередніх курсів, географія – це наука про Землю загалом і, насамперед, про її поверхню, представлену географічною оболонкою. Видатний український учений Володимир Вернадський називав її поверхню “обличчям” Землі, на якому постійно відображаються сліди діяльності природи та людського суспільства.

Як вам уже відомо, природні компоненти, їх поєднання на певних територіях у природні комплекси, відмінності компонентів і комплексів у просторі вивчає природнича гілка географічної науки – фізична географія. Однак ви вже мали змогу переконатися, що суто природних комплексів, які не зазнали б впливу людини, в світі залишається дедалі менше, а в багатьох країнах (у тому числі й Україні) їх майже не залишилося. Людське суспільство своєю діяльністю перетворює природні ландшафти в природно-антропогенні, а географічну оболонку – у так звану ойкумену. Суспільство й заселена ним територія є об’єктами вивчення суспільної гілки географічної науки – економічної і соціальної географії.

 

Назви України

Слово ойкумена перекладається з грецької як заселена земля і означає сукупність населених людиною областей Землі.

 

Людина, яка є частиною біосфери й водночас наділена розумом і волею, має не тільки матеріальні, але й духовні потреби. З метою створення різнобічних умов свого життя люди взаємодіють з природним середовищем території, а також між собою. В результаті цього складається система зв’язків і відносин між ними, тобто людське суспільство. Його елементами є різноманітні людські об’єднання – соціальні групи, колективи, політичні партії, громадські та державні організації, народи, нації. Суспільство також можна розглядати як сукупність населення та різних сфер його життєдіяльності – економічної, соціальної, політичної та ін. Ойкумена – це та частина географічної оболонки, яка заселена й освоєна людиною або іншим чином залучена в орбіту життя суспільства. В ойкумені складаються різні форми територіальної організації суспільства – від невеличких поселень до держав і міждержавних об’єднань.

Економічна і соціальна географія вивчає територіальну організацію суспільства та його складових частин – населення та економічної, соціальної, політичної сфер. Цю географічну науку називають ще суспільною географією, що найбільш повно відображає її зміст. Суспільна географія, як і фізична, досліджує свій об’єкт на різних територіальних рівнях – загальносвітовому (глобальному), регіональному, державному. А тому існує економічна і соціальна географія світу, Євразії, Європи, України.

Отже, тематика суспільної географії надзвичайно широка. Вивчення економічної і соціальної географії своєї держави має важливе значення для пізнання і розуміння об’єктів, явищ і процесів, що нас оточують чи учасниками яких часто ми є самі.

Актуальність суспільної географії України останнім часом зросла у зв’язку з тими глибокими змінами, які відбуваються в українському суспільстві. На початку 90-х рр. XX ст. Україна здобула незалежність і вступила у перехідний період соціально-економічного розвитку, під час якого відбувається злам старих суспільних відносин і створення нових політичної та економічної систем. Ці перетворення складні і досить суперечливі, часто подібні до тих, що відбуваються в сусідніх країнах, або ж мають свої національні особливості. Крім того, вже тривалий час в Україні існують проблеми народонаселення й екології, які по-різному проявляються на тій чи іншій території країни. Зорієнтуватися у всьому цьому допомагає суспільна географія України. Вона також знайомить з місцем нашої держави у системі світового суспільного розвитку, показує її на тлі глобальних проблем людства.

 

Україна у часі і просторі

Про географію України

Є різні науки, що можуть нас навчити чого потрібно про Україну. Однак, мабуть, найважливіша між ними – це географія України. Географія обіймає всі найважливіші відомості про землю і народ, що її заселює.

Степан Рудницький, 1921 р.

 

ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ. Оскільки об’єкти дослідження суспільної географії дуже різноманітні, то вона охоплює низку галузей. Так, географія населення досліджує особливості та закономірності територіальної організації населення, його відтворення та структуру. Соціальна географія вивчає територіальну організацію сфери послуг, споживання населення, способу його життя, духовної сфери тощо. Економічна географія, об’єктом якої є виробнича сфера суспільства та окремі її галузі й підгалузі, найбільш поділена. Наприклад, у географії промисловості розрізняють географію паливно-енергетичної, металургійної промисловості, машинобудування та інших галузей, у географії сільського господарства – географію рослинництва і географію тваринництва. Політична географія вивчає адміністративно-територіальний устрій держави та  географію громадсько-політичних рухів.

Соціально-економічна географія пов’язана з великою кількістю наук. Найтісніші зв’язки вона має з фізичною географією, яка дає їй дані про природно-ресурсні можливості території, особливості територіальної організації природного середовища, природно-територіальні комплекси тощо. Із суспільних наук найбільше значення для географа мають економіка, суспільствознавство, демографія, політологія, історія, статистика та ін. З кожної з них дослідник черпає необхідну інформацію про той чи інший обєкт,  використовує методи дослідження, характерні для різних наук.

 

Україна у часі і просторі

Про зв’язки географії з іншими науками

… Географія займається також людиною та її справами і входить через те в контакт з гуманістичними науками, то географії як мостові між природописними й гуманістичними науками належить центральне становище між всіма науками.

Степан Рудницький, 1905 р.

 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ. Як окрема галузь знань економічна географія була започаткована лише в ХІХ ст. До цього часу географічні дані про населення, його побут, культуру та господарство здебільшого поєднувалися з даними про природу в описах країн і територій, що дійшли до нас у працях стародавніх і середньовічних учених і мандрівників. Такими працями стосовно українських земель, як вам відомо, була Скіфія Геродота (V ст. до н. е.), Опис України Гійома де БопланаVІІ ст.) та інші.

 

Мал. Геродот

 

Певний внесок у розвиток вітчизняної суспільної географії зробили своїми працями українські етнографи та історики ХІХ – ХХ ст., зокрема Павло Чубинський і Михайло Грушевський. Розвиток власне суспільно-географічних досліджень в Україні пов’язаний з іменами С. Рудницького та К. Воблого.

Степан Рудницький (1877–1937) був представником антропогеографічного напряму в соціально-економічній географії, який насамперед звертає увагу на географію людини та її зв’язок з природним середовищем. У 1914 р. він опублікував першу в нашій країні велику працю із соціально-економічної географії під назвою “Коротка географія України. Антропогеографія”. У роки Першої світової війни С. Рудницький став основоположником політичної географії України. Продовжувачем антропогеографічного напряму згодом став

Володимир Кубійович (1900–1985).

 

Мал. Степан Рудницький (1877–1937)

 

<

Мал. Володимир Кубійович (1900–1985)

 

Костянтин Воблий (1876–1947) представляв економічний напрям суспільної географії, що був панівним у Росії, а потім – у СРСР. Основна увага там зосереджувалася на географії господарства, а людина розглядалася здебільшого як чинник його розвитку та розміщення.

Розвиток соціально-економічної географії в Україні у другій половині ХХ ст. був пов’язаний з такими ученими, як Олексій Діброва, Опанас Ващенко, Максим Паламарчук та ін. У наш час дослідження в даній галузі знань проводять вчені Інституту географії Національної академії наук України (Київ), Львівського, Київського, Одеського, Чернівецького університетів та інших наукових і навчальних закладів України.

 

Запам’ятайте

Економічна і соціальна географія є суспільною гілкою географічної науки, яка вивчає територіальну організацію суспільства та його складових частин – населення, економічної, соціальної, політичної сфер.

Економічна і соціальна географія тісно пов’язана з фізичною географією та економікою, суспільствознавством, демографією, політологією, історією, статистикою.

Як окрема галузь знань економічна і соціальна географія була започаткована у другій половині ХІХ ст.; в Україні її розвиток пов’язаний з іменами С. Рудницького, К. Воблого, В. Кубійовича, О. Діброви, О. Ващенка, М. Паламарчука та інших учених.

 

Запитання і завдання

1. Що вивчає економічна і соціальна географія України?

2. Чому зросла актуальність суспільно-географічної науки?

3. Назвіть складові частини суспільної географії. Розкрийте їх звязок з іншими науковими дисциплінами.

4. Використовуючи додаткові джерела інформації, дізнайтеся більше про дослідження українських вчених в галузі економічної і соціальної географії.