🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 6. Механічний рух і статева і вікова структура населення (підручник)

§ 6. Механічний рух і статева і вікова структура населення

 

1.     Пригадайте, яка кількість населення проживає в Україні.

2.     Унаслідок чого кількість населення в країні може змінюватися?

 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ. Кількість населення змінюється внаслідок механічного руху або міграцій – переміщення населення, пов’язаного із зміною місця проживання. Міграції бувають внутрішні і зовнішні.

 

Мал. Міграції

 

Внутрішні міграції – це рух населення між різними регіонами всередині країни. Вони не впливають на загальну кількість населення країни, а тільки на його розподіл між регіонами. Так, у 70-х роках ХХ ст. в Україні був відплив сільських жителів, переважно молоді, у міста. Тоді сільське населення скоротилося майже на 7 млн осіб. Це в свою чергу призвело до надзвичайного загострення демографічної ситуації в сільській місцевості. За останні десятиліття внутрішні міграції значно зменшилися, оскільки високий рівень безробіття, який охопив багато регіонів України, не сприяє переміщенню населення між ними.

Зовнішні міграції (за межі держави) поділяють на еміграцію та іммі­грацію. Еміграція (виїзд за межі країни) має переважно соціально-економічні причини. Так, через важкі умови проживання (безземелля, непосильні податки, національний гніт) у ХХ ст. українське населення з Галичини, Буковини, Закарпаття емігрувало за океан. У тій масовій еміграції розрізняють три хвилі. Перша – на початку ХХ ст., коли з України виїхали понад 800 тис. осіб у США, Канаду, Бразилію. Друга хвиля була у 1920 – 1939 рр. Тоді кращої долі у США та Канаді шукали 190 тис. осіб. Натомість західні області України заселяли поляки (у Львівському та Тернопільському воєводствах вони становили понад 30 % всього населення). Третя хвиля еміграції початок 50-х років ХХ ст. була пов’язана з Другою світовою війною. Під час окупації з України на примусові роботи до Німеччини було вивезено понад 2 млн людей. За перше десятиріччя  після війни у США, Канаду, Австралію, Бразилію та Аргентину виїхали ще понад 180 тис. емігрантів з України. У повоєнний період великого розмаху набули переселення з України до Сибіру, Середньої Азії, Казахстану (освоєння цілинних земель).

Нині за кордон люди виїжджа­ють у пошуках кращих заробітків. Наші заробітчани працюють у багатьох країнах Європи, Росії, Туреччині, Ізраїлі, США та інших країнах. Найінтенсивніший міграційний відтік спостерігається з так званих депресивних територій, які характеризуються найвищим рівнем безробіття, неповною зайнятістю, дуже низьким рівнем заробітної плати. Таку еміграцію ще назива­ють заробітчанською. Значна кількість людей виїжджає нелегально. За останнє десятиліття кількість емігрантів перевищила 2 млн осіб.

Виїзд населення з України – проблема, яка у майбутньому може стати загрозою формуванню продуктивних сил, а також посилить нега­тивні аспекти демографічної ситуації. Унаслідок того, що виїжджають люди молодого та середнього віку, в країні знижуються показники народжуваності. Цьому сприяє також еміграція жінок та дівчат. Серед тих, хто виїжджає з України, великий відсоток людей з ви­щою освітою і науковим ступенем. Це свідчить про відтік з України високопрофесійних кадрів, так звану "міграцію умів". На жаль відтік населення з України продовжується. Це свідчить про складну економічну, екологічну та соціальну ситуацію в державі.

Іммі­грація – це  в'їзд людей з інших країн. Наприкінці ХХ ст. із загостренням міжнаціональних конфліктів у Молдові, на Кавказі та в Середній Азії мали місце імміграції людей з цих регіонів. Серед іммігрантів велику частину складають люди, які народились в Україні, але тривалий час жили і працювали в різних регіонах колишнього СРСР, або були депортовані (виселені). Їх називають репатріанта­ми. З 1989 р. розпочалося повернення в Україну з Середньої Азії кримських татар. Відтоді повернулися майже 280 тис. кримських татар та представників інших депортованих народів.

Міграції в Україні мають від'ємне сальдо. Це означає, що кількість людей, які виїжджають з неї, більша, ніж тих, які в’їжджають. Тіль­ки за один рік різниця між вибулими і прибулими становить десятки тисяч осіб.

 

Україна у просторі і часі

Еміграція українців

Ще у ХV ст. ремісники з українських земель виїздили на будівництво храмів до Московії. За часів козацької доби (ХVІ – ХVІІІ ст.) мали місце насильницькі переміщення населення із Східної України в північні райони Росії для будівництва господарських і військових об’єктів, розбудови Санкт-Петербургу. У ХVІІІ ст. внаслідок знищення Запорозької Січі українці емігрували на Кубань (Краснодарський і Ставропольський краї Росії). Центром еміграції там стало місто Краснодар (Нова Січ). У ХІХ ст. понад 1,6 млн українців переселилися до Сибіру. Так, протягом тривалого часу Україна була постачальником дешевої робочої сили в різні регіони Росії.

 

Мал. Розселення та еміграція українців

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Рекорди України

Нині на тимчасових заробітках у Росії перебуває майже 1 млн осіб з України, в Італії – 500 тис., Чехії – 200 тис., Португалії – 150 тис., Іспанії та Словаччині – по 100 тис. осіб.

 

Рекорди України

Збройний конфлікт у Придністров’ї у 1992 р. обумовив притік в Україну понад 60 тис. біженців.

 

 

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. Вікова структура населення – це співвідношення людей різного віку: дітей, людей середнього та похилого віку. І в селах, і в містах України відбувається процес „старіння нації”, тобто у віковій структурі населення збільшується частка людей пенсійного віку. Нині вона становить майже 24 %. Разом з тим  частка дітей зменшується (близько 18 %). Старіння населення характерне не тільки для України, а й для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там збільшується за рахунок високої тривалості життя, а в нашій країні – за рахунок змен­шення кількості дітей.

 

Мал. Літня кримчанка

 

Мал. Юні українці

 

Середня тривалість життя людей в Україні стано­вить 68 років, зокрема жінок – 73 роки, а чоловіків – 63 роки. Це набага­то нижчий показник, ніж у розвинутих країнах світу (в Японії – 82 роки, Канаді, Швейцарії – 80 років, Німеччині – 78 років). Погіршення усіх демографічних показників, особливо значне природне скорочення на­селення, свідчить про демографічну катастрофу в Україні.

 

Мал. Склад населення за статтю та віком

СТАТЕВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. Статева структура населення відображає співвідношення між чоловіками і жінками. В Україні в статевій структурі населення переважають жінки, частка яких становить 53,5 %. Чоловіче населення переважає в Україні лише до 30 років. Далі від цього віку і до 60 років співвідношення між чоловіками і жінками  є приблизно однаковим. У старших вікових групах (понад 60 років) переважають жінки. Так, у віці 70 –80 років жінки становлять 70 % населення, а чоловіки лише 30 %. Головною причиною такого явища є більша тривалість життя жінок у порівнянні з чоловіками.

В Україні спостерігаються суттєві відмінності між регіонами у співвідношенні чоловіків та жінок. У тих регіонах держави, де висока питома вага осіб старших вікових груп, вищою буде і частка жіночого населення. Наприклад, у Чернігівській, Сумській областях.

На статево-віковій структурі населення України відображається зменшення показників природного руху. Її графічно ілюструє статево-вікова піраміда. Вона має неправильну форму – звужена у нижній частині і розширена у верхній, що вказує на звужений тип відтворення населення.

 

Запам’ятайте

Міграції це переселення людей з одного місця проживання в інше.

Міграції бувають внутрішні (рух населення між різними регіонами всередині країни) і зовнішні (за межі держави).

Серед зовнішніх міграцій розрізняють еміграцію (виїзд за межі країни) та імміграцію (в’їзд в країну).

Вікова структура населення – це співвідношення людей різного віку: дітей, людей середнього та похилого віку.

Статева структура населення – це співвідношення чоловіків і жінок.

 

Запитання і завдання

1. Що називають міграціями?

2. Проаналізуйте сучасні міграційні процеси в Україні, розкрийте їх причини.

3. Чи мають місце міграції у вашій області? Куди здебільшого виїжджають люди?

4. Вкажіть основні напрямки міждержавної міграції людей з України.

5. Чому у віковій структурі населення України переважає частка людей пенсійного віку?

6. Охарактеризуйте особливості статевої структури населення України.

 

Географічна задача

Обчисліть сальдо міграції, якщо відомо, що у 2003 р. загальна кількість зовнішніх мігрантів в Україні становила близько 93 тис. осіб, з них  59 тис.  – емігранти.

 

Практична робота 3

1.     Побудуйте графік зміни кількості населення України за певний період (наприклад, за півстоліття), скориставшись даними таблиці.

 

Таблиця. Зміна кількості населення України, млн осіб

 

1913

1920

1926

1932

1939

1950

1955

1959

1970

1979

1989

1993

2000

2001

2008

2009

35.2

26.4

29.5

32.2

40.5

36.6

39.3

41.9

47.1

49.8

51.7

52.2

49.7

48.5

46.4

46,03

 

2.     Зробіть висновки про причини зміни кількості населення в Україні.