🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Тэрміналагічны слоўнік (падручнік)

Тэрміналагічны слоўнік

 

 

Абсалютызм - форма дзяржаўнага кіравання, пры якой манарху належыць неабмежаваная вярхоўная ўлада. А. характарызуецца тым, што дзяржава дасягае такога ўзроўню развіцця, пры якім ствараецца вялікі бюракратычны апарат улады, ўзмацняюцца карныя органы, фарміруецца прафесійная армія.

Аўтаномія -самакіравання пэўнай часткі дзяржавы (насельніцтва), ажыццяўляецца у межах, прадугледжаных агульнадзяржаўнымі законамі.

Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае прылада - падзел тэрыторыі краіны на асобныя часткі - адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі (губерні, правінцыі, вобласці, акругі, паветы і інш), пры якім ствараюцца і дзейнічаюць органы дзяржаўнай улады і мясцовае самакіравання.

Асіміляцыя - працэс страты раней самастойным этнасам (народам) або які яго часткай сваёй культуры, мовы, традыцый і т.п. з прычыны паглынання іншым, звычайна большы лікам, этнасам (народам).

Вытворчыя адносіны -грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць паміж людзьмі ў працэсе матэрыяльнага вытворчасці.

Геапалітыка - палітычная канцэпцыя, якая звязвае палітыку дзяржавы з суадносінамі геаграфічных фактараў - размяшчэнне краіны, памер тэрыторыі, наяўнасць прыродных рэсурсаў, гушчыні засялення г.д.

Дваранства -прывілеяваная частка грамадства, землеўладальнікі.

Дэмаграфічны выбух -хуткі рост колькасці насельніцтва за адносна невялікі прамежак часу.

Дыяспара - сукупнасць выхадцаў з якой краіны і іх нашчадкаў, якія пражываюць за мяжой.

Экспарт - вываз за межы краіны тавараў, каштоўных папер, капіталаў.

Эліта нацыянальная -актыўная група сярод этнаграфічнай масы людзей, якая з'яўляецца носьбітам нацыянальнай ідэі, лідзіруе ў развіцці злучных палітычных каштоўнасцяў, на аснове якіх фарміруецца нацыя. Е.н. кіруе ўсёй нацыяй, стаіць на чале яе палітычных арганізацыйных устаноў, творыць пэўныя культурныя, маральныя, палітычныя і арганізацыйныя кошту, якія пасля засвойвае ўся нацыя.

Этнас - супольнасць людзей, аб'яднаная агульным паходжаннем, культурай, мовай, гісторыяй, традыцыямі і звычаямі; мае ўласную самасвядомасць і назва.

Ідэалогія - сістэма канцэптуальна аформленых уяўленняў, ідэяў, поглядаў на палітычнае жыццё, якая адлюстроўвае інтарэсы, светапогляд, ідэалы, настроі думак асобных людзей, сацыяльных пластоў, нацый, супольнасці, палітычных партый і іншых суб'ектаў палітычнага жыццё.

Імперыя - вялікая дзяржава, якое складаецца з метраполіі і падначаленых цэнтральнай улады дзяржаў і народаў, прымусова інтэграваныя ў адзіную сістэму палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага і культурнага узаемасувязяў.

Імпарт - ўвоз у краіну тавараў, каштоўных папер, капіталаў.

Індустрыялізацыя -працэс стварэння буйной ці проста машыннага вытворчасці ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, перш за ўсё ў прамысловасці.

Індустрыяльнае грамадства - грамадства, у якім завершаны працэс стварэння буйной, тэхнічна развітой прамысловасці (як асновы і вядучага сектара эканомікі) і адпаведных сацыяльных і палітычных структур.

Інтэлігенцыя - рабочыя разумовай працы, якiя маюць спецыяльныя веды ў розных галінах навукі і культуры (Інжынеры, лекары, настаўнікі, навукоўцы). І. фарміруецца з прадстаўнікоў розных станаў.

Капітал - тэрмін, якім сталі называць у перыяд станаўлення капіталізму грошы, якія прадпрымальнікі ўкладвалі ў развіццё свайго вытворчасці з мэтай атрымання прыбытку.

Маніфест - урачыстае пісьмовы зварот вышэйшай улады да насельніцтву; пісьмовы зварот грамадскіх арганізацыяў, палітычных партый да грамадства або яго асобных слаёў і груп з выкладаннем сваіх поглядаў, праграм, прапаноў і рашэнняў.

Мануфактура - форма прамысловай вытворчасці, якая характарызуецца падзелам працы паміж наёмнымі работнікамі і выкарыстаннем ручной працы. М. папярэднічала ўзнікненню фабрык і заводаў.

Менталітэт - уласцівы кожнаму народу агульны спосаб адчуваць, думаць, весці сябе.

Мадэрнізацыя -абнаўлення, удасканалення, прадастаўленне якіх чаму сучасны выгляд, перапрацоўкі адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі.

Манархія - форма дзяржаўнага кіравання, пры якой дзяржаўная ўлада поўнасцю або часткова сканцэнтравана ў руках адной асобы - кіраўніка дзяржавы, часцей за спадчыннага кіраўніка, манарха. Адрозніваюць неабмежаваную (абсалютную) манархію і абмежаваную (Канстытуцыйную), пры якой улада абмяжоўваецца парламентам.

Наёмныя работнікі -грамадскі пласт, які не маючы іншых сродкаў для існавання, акрамя ўласнага працы, працуе на ўладальніка, які валодае асноўнымі сродкамі вытворчасці.

Нацыянальнае адраджэнне -тэрмін, які атрымаў распаўсюджанне ў ХIХарт. і увасабляў працэсы, звязаныя з абуджэннем нацыянальнай свядомасці безгосударственных народаў Еўропы. Н.в. праходзіла некалькі стадыяў, якія вызначаюцца навукоўцамі як фальклорна-этнаграфічная (перыяд навуковага цікавасьць), культурная (фарміраванне нацыянальнай свядомасці) і палітычная (Барацьба за незалежнасць нацыі). Па сваім змесце і форме Н.в. было фактычна нацыі.

Нацыянальна-вызваленчы рух - барацьба народаў за нацыянальную незалежнасць, эканамічную самастойнасць, духоўнае вызваленне і сацыяльны прагрэс.

Нацыя - група людзей, маюць агульныя інстытуты і звычаі, пачуццё сацыяльнай аднастайнасці і сумеснага цікавасці. Найболей характэрнымі прыкметамі Н. звычайна лічацца адзіная агульную мову ці блізкія дыялекты, агульная рэлігія, традыцыі і гісторыя, агульнае разуменне праўды і няпраўды і больш-менш кампактнае тэрытарыяльнае размяшчэнне.

Апазіцыя - супрацьстаянне адных поглядаў іншых.

Партыя - палітычная арганізацыя, якая выказвае і абараняе інтарэсы той ці іншай грамадскай праслойкі, групы і кіруе яе палітычнай дзейнасцю.

Прамысловая рэвалюцыя -працэс у развіцці прадукцыйных сіл грамадства, пры якім адбываецца пераход ад мануфактурнай да машыны вытворчасці.

Пратэкцыянізм -эканамічная палітыка дзяржавы, накіраваная на абарону нацыянальнай эканомікі і садзейнічанне развіццю ўласнай прамысловасці і гандлю.

Рэалізм - адна са асноўных уласцівасцяў мастацтва і літаратуры? якая заключаецца ў імкненні да праўдзівага аб'ектыўнага адлюстравання і прайгравання рэчаіснасці ў формах? што ёй адказваюць. У больш вузкім сэнсе - плынь у мастацтве? супрацьстаялі мадэрнізму і авангардызму.

Рэвалюцыя (сацыяльная) -карэннай пераварот у жыцці грамадства, спосабе вытворчасці, навуцы.

Рэформа - паступовае пераўтварэння, паляпшэння чаго-небудзь.

Рынак - эканамічная катэгорыя, якая адлюстроўвае адносіны стыхійнага рэгулявання вытворчасці на падставе свабодных цэн і прыбылі ў маштабе сусветнага гаспадаркі (сусветны знешні рынак) краіны (нацыянальны, унутраны рынак), рэгіёна (мясцовы рынак); адносіны, якія складваюцца паміж таваравытворцамі і пакупнікамі з нагоды куплі-продажу, арганічная сувязь між вытворчасцю і спажываннем.

Самадзяржаўе -манархічных форма кіраваньня ў Маскоўскай дзяржаве і Расійскай імперыі ў XVI- Пачатку XXстагоддзя, заснавана на адносінах падданства і неабмежаванай адзінаасобнай улады.

Сервитут - ўсталяваная законам або звычайным правам магчымасць карыстацца (часткова або сумесна) чужой уласнасцю. На правах сервитутов на ўкраінскіх землях сяляне разам з памешчыкамі карысталіся лясамі, пашамі, лугамі і г.д.

Грамадска-палітычнае рух -своеасаблівая форма праявы палітычнай актыўнасці чалавечых мас; сумесная дзейнасць, аб'яднанне людзей, якія адрозніваюцца сваімі ідэйнымі прынцыпамі, мэтамі і спосабамі дасягненні, колькасцю, роляй у палітычным жыцці, мерай адказнасьці патрэбам грамадскага развіцця і г.д.

Таварнае вытворчасць -форма вытворчасці, пры якой прадукты вырабляюцца для продажу.

Традыцыя - звычаі, парадкі, правілы паводзінаў, якія склаліся гістарычна і перадаюцца з пакалення ў пакалення.

Фабрыка - прамысловае прадпрыемства, заснаванае на выкарыстанні сістэмы машын; форма буйнога машыннага вытворчасці.

Федэрацыя - форма дзяржаўнага прылады; саюз дзяржаў, які складаецца з дзяржаўных утварэнняў, якія валодаюць абмежаваны суверэнітэт.

Цэнзура - сістэма дзяржаўнага нагляду за прэсай і іншымі сродкамi масавай iнфармацыi.

Цывілізацыя - агульнасць людзей, якая на працягу часу (зараджэнне, развіццё, згуба ці пераўтварэння) мае асобную тэрыторыю, устойлівыя асаблівыя рысы ў сацыяльна-палітычнай арганізацыі, эканоміцы і культуры, агульныя духоўныя каштоўнасці і ідэалы, мэнтальнасьць.

Шавінізм - крайняя форма нацыяналізму, пропаведзь нацыянальнай выключнасці, проціпастаўленне інтарэсаў адной нацыі інтарэсам усіх іншых нацый.