🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 10. Кіеўская Русь у праўленне Яраславічаў (падручнік)

Тэма III. Кіеўская Русь ў другой палове XI - першайпалове XIII ст.

§ 10. Кіеўская Русь у праўленне Яраславічаў

Апрацаваўшы гэты параграф, вы даведаецеся:

·        якім было становішча дзяржавы ў часы Яраславічаў;

·        чаму ішла барацьба Яраславічаў за Кіеўскі прастол;

·        што такое з'езды князёў і якія рашэнні на іх прымаліся.

Задача на паўтор

1.   Якія тэрыторыі былі далучаны да КіеўскайРусі ў часы праўлення Яраслава Мудрага?

2.   Чаму Яраслаў Святаславіч атрымаў мянушкуМудры?

3.   Што такое «Руская Праўда»?

 

1.   ЗавяшчаннеЯраслава Мудрага. Яраслаў Мудры памёр 20 лютага 1054 г Прадчуваючынабліжэнне смерці, ён ўсведамляў непазбежнасць наступнай барацьбы за ўладу паміжсваімі сынамі і паспрабаваў гэта прадухіліць. Яраслаў Мудры склаў завяшчанне, уякім заклікаў сыноў жыць у міры і згодзе і ўсталяваў новую сістэмуспадчыну княжацкіх прастолаў. У аснову прапанаванай Яраславам Мудрымновай сістэмы кіравання і спадчыну княстваў быў пакладзены прынцыпсеньорат, г.зн. ўлады найстарэйшага ў родзе. Тэрыторыя Кіеўскага дзяржавыпадзялялася на асобныя валодання - надзелы. Сыны Яраслава павінны былі княжыць уіх па прынцыпе радавога старшынства, перадаючы ўлада ад старэйшага брата данаступнага па ўзросту і спрыялі перамяшчэнню ўсіх князёў з аднаго валоданняда іншага. Прычыны гэтага, па задуме Яраслава, кожны князь меў магчымасць зчас стаць вялікім князем кіеўскім мірным шляхам. Яшчэ пры жыцці Яраслаўзавяшчаў кіеўскія зямлі старэйшаму сыну Ізяславу, чарнігаўскія - Святаславу,Пераяслаўскай - Усеваладу, Уладзіміра-Валынскі - Ігару, Смаленскія -Вячаславу.

Новая формадзяржаўнага кіравання павінна была захаваць адзінства Кіеўскай Русі і мірны шляхперадачы ўлады.

 

2.   Кіеўскаядзяржава за сыноў Яраслава Мудрага. Па завяшчанні Яраслава Мудрага вялікім кіеўскім княземпавінен быў стаць яго старэйшы сын Ізяслаў. Аднак пасля смерці бацькі браты Святаслаў іУсевалад не прызналі Ізяслава вярхоўным уладаром Кіеўскага дзяржавы. Гарады іземлі, якія завяшчаў ім бацька, Яраславічы лічылі сваімі асабістымі спадчынныміваладарствамі - вотчынамі. Напэўна, менавіта таму Ізяславу прыйшлося пагадзіцца на сумеснаез братамі праўлення дзяржавай. Перыяд 1054-1073 гадоў у гісторыі Кіеўскай Русіназываюць эпохай трыумвірата - соправление Ізяслава, Святаслава і Усевалада.

Усе найважнейшыядзяржаўныя справы триумвиры вырашалі разам. Малодшых братоў Ігара і Вячаславаяны адхілілі ад дзяржаўных спраў і прысвоілі пасля смерці апошнія іхвалодання. Гэта выклікала абурэнне сярод малодшых Яраславічаў і заклала асновубудучых міжусобіц. Пазбаўленыя ўлады князі на Русі атрымалі назву ізгоі. Менавітаяны сталі важным фактарам далейшай міжусобнай барацьбы.

У перыядпраўлення старэйшых Яраславічаў пачынаецца новы этап барацьбы з качэўнікамі напаўднёвых межах Русі. У 1060 г. триумвиры здзейснілі сумесны паход супрацьорды качэўнікаў-торкаў, якая з'явілася на паўднёвых межах Русі, і разграміліяе. Аднак гэты поспех быў азмрочаны наступнымі падзеямі.

Першае сутыкненне паміжстарэйшымі Яраславічы і абдзеленымі імі сваякамі адбылася 1064 Захопленыястаронкі барацьбой триумвиры не змаглі своечасова арганізаваць адпор новым ордамкачэўнікаў-полаўцаў (Кіпчак). Упершыню аб з'яўленні полаўцаў на межах Русі ўлетапісе ўзгадваецца пад 1055 Полаўцы, ажыццяўляючы свае набегі, мелі выдатнуюад сваіх папярэднікаў тактыку. Яны імкнуліся пазбягаць прамых сутыкненняў. Іхгалоўнай мэтай быў захоп нявольнікаў, якіх потым прадавалі ў краіныБлізкага і Сярэдняга Ўсходу. Полаўцы нападалі нечакана і, захапіўшыпалонных, хутка знікалі ў стэпе.

 

Палавецкія бабы - каменныя статуі, якія ўстанаўліваліся надпахаваннямі - курганамі палавецкай шляхты.

 

Бітва на р.Альта

 

У пачаткуВерасня 1068 года полаўцы напалі на Пераяслаўскай зямлю. Бітва ваенных дружынтриумвиров з полаўцамі адбылася на рацэ Альта і завяршылася перамогайапошніх. Князі з астатнім войскам беглі пад абарону сваіх крэпасцяў. Абураныя кіяўлянепатрабавалі ад Ізяслава выдаць зброя, каб адпомсціць полаўцам. Адмова князявыклікала паўстанне кіяўлян, якія не любілі свайго князя за вымагальніцтва. Ізяслаўвымушаны быў ратавацца ўцёкамі. Праз паўгода з дапамогай польскага войскаён вярнуў сабе сталец. Кіеўскае паўстанне даказала слабасць уладытриумвиров.

 

Вызваленне Усяслава з поруба падчас паўстаньня ў Кіеве1068 Малюнак з летапісу.

 

Цікавыя факты!

У час паўстання1068 у Кіеве кіяўляне вызвалілі з турмы полацкага князя Усяслава, які быў вераломнаузяты ў палон Ізяславам. На веча Усяслаў быў абвешчаны князем.Сабраўшы апалчэнне з кіяўлян, Усяслаў адбіў палавецкія наступ, але ўжо неўзабавебыў выгнаны з Кіева братамі Яраславіча.

 

Праз некаторы часпаміж триумвирам успыхнуў чарговы канфлікт, з прычыны якога Святаслаў саУсеваладам выгналі Ізяслава з Кіева. За 1073-1076 гады. Кіеўскім князембыў Святаслаў, якому атрымалася умацаваць вялікакняжацкай улады. З мэтайўмацавання ўлады над удзельнымі князямі ён пераразмеркавалі паміж імі валодання.Акрамя Кіева Святаслаў пакінуў за сабой Чарнігаў, а ў іншых гарадах пасадзіўнамесьнікам сваіх сыноў і пляменнікаў. У сваіх дзеяннях ён карыстаўсябрата Усевалада. І хоць вялікім кіеўскім князем быў Святаслаў, гісторыкілічаць, што фактычна існаваў дуумвират - соправление двух князёў - Святаславаі Усевалада.

Пасля смерціСвятаслава вялікакняскі прастол вярнуў сабе Ізяслаў. Ён скінуўсыноў Святаслава і аддаў, згодна з існуючым правілам трона ў спадчыну,Чарнігаў Усеваладу. Але супраць Усевалада выступіў Алег Святаславіч, лічыўЧарнігаў сваім спадчынай, які да таго ж прывёў з сабой палавецкія арды. Так,полаўцы на доўгія гады сталі важкім фактарам у міжусобнай барацьбе князёў. Надапамогу Усеваладу прыйшоў Ізяслаў. Вырашальная бітва адбылася 3 Кастрычнік 1078 годана Нежатиной Ніве. І хоць у гэтай бітве перамаглі старэйшыя Яраславічы, у ёйзагінуў Ізяслаў.

 

 

Цікавыя факты!

Князь АлегСвятаславіч за распальванне усобіц і прыцягнення да іх полаўцаў атрымаў адаўтара «Слова пра паход Ігаравы» імя «Гарыславіч».

З «Слова пра паходІгаравы »

Тады пры АлегуГориславовича
Сеялись-раслі ўсобіцы,
Гінулі ўнукі Дажьбога,
У княжых звадах ўзросту пазбаўляліся,
Тады ў зямлі Рускай
Не так аратыя крычалі-паклікалі,
Як вароны крычалі-крычалі,
Па трупы Сабою маючы ...

 

Першым сяродрускіх князёў стаў прыцягваць для барацьбы з іншымі князямі полаўцаў князь Алег.Гэтым ён, як сведчыць летапісец, «паказваў ім шлях на Рускую зямлю». Алегтаксама ўхіляўся ад удзелу ў сумесных паходах рускіх князёў супраць палавецкіхорд. Ўтаймаваць Алега змог толькі сын Манамаха Мсціслаў, які разбіў яго ўСуздаля. Любецкіх з'езд замацаваў за Алегам Ноўгарад-Северскі зямлю, дзе ён іскончыў свае жыцце.

Па гібеліІзяслава ўлада перайшла да Усеваладу, які княжыў у Кіеве на працягу 1078-1093гг У гэты час на Русі аднавілася аднаасобная манархія, аднак яна значнасаступала улады кіеўскіх князёў ў часы Уладзіміра Святаславіча і ЯраславаМудрага.

Усевалад вёўразлютаваную барацьбу з абдзеленымі сваякамі, якія дамагаліся сваіх надзелаў, аленарэшце пайшоў на саступкі і падаў ім княства. Прычыны гэтага цэнтральнаяўлада і адзінства дзяржавы значна саслаблі. Ва ўмовах пастаянных нападаў полаўцаўна рускія зямлі ўспышкі усобіц былі вельмі небяспечнымі. Верагодна, менавіта таму сынУсевалада Уладзімір Манамах пасля смерці бацькі саступіў трон сынуІзяслава Святаполка (1093-1113).

 

Бой рускай дружыны з полаўцамі. Малюнак з летапісу

 

Неабходнасцьпераадолець рознагалоссі і аб'яднаць сілы для барацьбы падштурхоўвала да збліжэннякнязёў. Вялікую ролю ў арганізацыі сіл для барацьбы з полаўцамі згулялікняжыя з'езды. Вынікам гэтага стаў разгром палавецкіх ордаў аб'яднанымісіламі рускіх князёў на чале з Уладзімірам Манамахам ў сакавіку 1111 ўгорада Сугров на Доне. Гэтая перамога выклікала рост аўтарытэту УладзіміраМанамаха, будучага кіеўскага князя.

 

3.   Княжыяз'езды (снем). Паслабленне цэнтральнай улады на Русі выклікала з'яўленнеперыядычных з'ездаў князёў - «снем». На іх спрабавалі вырашыць пытанні, важныядля ўсіх рускіх зямель. Першым з вядомых па летапісе з'яўляецца княжы з'езд1072 у Вышгарад. Триумвиры Ізяслаў, Святаслаў і Усевалад прысутных знагоды перанясення мошчаў святых Барыса і Глеба ў нядаўна пабудаванай царквыу іх гонар. На Вышгарадзкі з'ездзе таксама быў прыняты новы зборнікзаконаў «Праўда Яраславічаў», што дапоўніў «Рускую праўду".

 

Іваноў. З'езд князёў.

 

Самым вядомымсярод «снем» рускіх князёў з'яўляецца з'езд 1097 г. у Любеч. На ім князідамовіліся аб увядзенні асноў спадчыннага валодання княствамі («Кожныхай трымае вотчыну сваю ») і вырашылі разглядаць захоп чужой вотчыны якзлачынства і разам выступалі супраць таго, хто паспрабуе гэта зрабіць.

Цяпер улады ўкожным надзеле мела перадавацца ад бацькі да сына. Парадак, уведзеныЯраславам Мудрым, адмяняўся. Князі таксама прынялі рашэнне аб сумесных дзеянняхсупраць полаўцаў «З гэтага часу злучацца ў адно сэрца і абаронім Рускую зямлю».Аднак гэтыя рашэнні не былі ўвасоблены ў жыццё. Адразу пасля з'езду ўспыхнулакрывавая вайна, якая доўжылася тры гады. Спыніў яе княжы з'езд 1100 г. ўсяле Витичеви (Уветичах).

Аб неабходнасцісумесных дзеянняў супраць палавецкіх нападаў гаварылася на з'ездзе князёў у Золотчи ў 1001г. Вырашальным у арганізацыі барацьбы з полаўцамі стаў з'езд Увесну 1103 г.у Долобского возера каля Кіева. Па паведамленні летапісца, дружыннікіСвятаполка кіеўскага адмаўляліся ісці вясной у паход супраць полаўцаў, паколькігэта нанясе шкоду смерда (сялян) і іх пасевам і коней. Вырашальную ролюу прыняцці рашэння аб сумесным паходзе згуляла адказ Уладзіміра Манамаха:«Дзіўлюся я, жонка, што коней шкадуеце, на якіх аруць. А чамусьці не намеры абтым, што вось пачне араць смерд і, прыехаўшы, половчин застрэліць яго з лука, аканя забярэ, а ў вёску яго прыехаўшы, возьме жонку яго і дзяцей яго, усёмаёмасць яго? Так коні вам шкада, а самога смерда хіба не шкада? "Паход 1103пачатак шэраг пераможных паходаў Русі супраць полаўцаў у 1103-1116 гг

А. Кившенко. Долобский  з'езд. Манамах і Святаполк

 

Княжыя з'ездызгулялі важную ролю ў арганізацыі адпору нападам полаўцаў на рускія зямлі.

 

Высновы. Падчас праўлення Яраславічаў пачаўся паступовыпрацэс распаду Кіеўскай Русі й заняпаду ўлады вялікага князя. Ён ужо не меўтой уладзе і сілы, як павінны папярэднія вялікія кіеўскія князі. Сыны Яраслава, нехочучы паступіцца уласнымі амбіцыямі, праігнаравалі завяшчанне бацькі, заместпрымушаючы іншых яго выконваць.

У часыпраўлення Яраславічаў над Руссю навісла новая пагроза з стэпе. Напады ордаўполаўцаў былі спусташальным для Паўднёвай Русі. Полаўцы ўдала карысталісямижкнязивських звадамі, ажыццяўляючы новыя набегі.

Межкняжескиезвады і набегі стэпнякоў негатыўна ўплывалі на развіццё Кіеўскай Русі. Гэтаразумелі і сучаснікі падзей. Каб ўзгадняць інтарэсы князёў і арганізавацьадпор палавецкія набегам, уплывовыя князі збіраліся на з'езды. Дзякуючыз'езду атрымоўвалася спыняць міжусобіцы, арганізоўваць князёў на сумесныя паходысупраць полаўцаў. Важным для далейшай лёсу Русі стала з'яўленнепрынцыпу пасада ў спадчыну.

 

Запомніце даты

1054-1073 гг -праўлення трыумвірата Яраславічаў у складзе князёў Ізяслава кіеўскага,Святаслава чарнігаўскага і Усевалада Пераяслаўскага.

1068 - першывялікае напад полаўцаў на Русь і разгром імі рускага войска на рацэ Альта.

1072 - з'яўленненовага зборніка законаў «Праўда Яраславічаў».

1097 г. -Любецкіх з'езд князёў. Увядзенне спадчыннага валодання княствамі.

1103 г. - разгромаб'яднанымі рускімі дружынамі полаўцаў на рацэ Змрок.

 

Пытанні і заданні

Праверце сябе

1.    Які парадакпасада ў спадчыну быў уведзены Яраславам Мудрым?

2.    Якія новыя качавыяорды пагражалі паўднёвым межаў Русі ў сярэдзіне XI стагоддзя?

3.    Калі адбылосяпаўстання кіяўлян супраць князя Ізяслава? Што стала яго прычынай?

4.    Што такое «ПраўдаЯраславічаў »?

5.    Колькі адбылосяз'ездаў князёў? Які з іх самы вядомы?

6.    Якія галоўныяпытанні вырашаліся на з'ездах князёў?

7.    Які парадакпасада ў спадчыну быў уведзены на Любецкіх з'ездзе?

8.    Дайце азначэннепаняццяў і тэрмінаў «трыумвірат», «дуумвират», «князь-ізгой», «снем», «надзел».

Падумайце і адкажыце

1.    Чаму утварыўсятрыумвірат, а пасля дуумвират князёў?

2.    Вызначыце, як ікалі сынамі Яраслава Мудрага было парушана завяшчанне бацькі.

3.    Растлумачыце, штопрымусіла князёў змяніць уведзены Яраславам Мудрым прынцыппасада ў спадчыну.

4.    Якія прычынычастых поспехаў полаўцаў у набегах на землі Русі?

5.    Якім чынам князіспрабавалі пераадолець міжусобіцы?

Выканайце заданне

1.    СкладзіцеПерайсці да: рух табліцу асноўных падзей барацьбы князёў з полаўцамі.

2.    Выкарыстоўваючыдадатковую літаратуру, складзіце аповяд па тэмах: «Кіеўскае паўстанне 1068г. »,« Палавецкія набегі на Русь »,« Любек з'езд князёў ».

3.    Запоўніце табліцу«Праўленне Яраславічаў».

Перыяд

Вялікі князь

Асноўныя падзеі

 

 

 

 

Для дапытлівых

1.    Уявіце сябе летапісцам іскладзіце хроніку падзей эпохі Яраславічаў. Да каму з Яраславічаў вы былі бдобразычлівыя?

2.    Чаму ў канцы XI - пачаткуXII ст. у гісторыі Кіеўскай Русі вялікую ролю сталі гуляць княжыяз'езды?