🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 2. Люблінская унія і яе ўплыў на развіццё ўкраінскіх зямель (падручнік)

§ 2. Люблінская унія і яе ўплыў на развіццё украінскіхзямель

1. Якія ўкраінскія землі на сярэдзіну XVI ст.знаходзіліся пад польскай уладай? 2 Якія ўкраінскія землі на сярэдзінуXVI ст. ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага? 3. Параўнайцестановішча украінскіх земляў пад польскім і літоўскім ўладамі.

 

1.   Перадумовызаключэння Люблінскай уніі. 60-я гг XVI ст. сталі перыядам важных змендля ўкраінскіх земляў. Яны звязаныя з аб'яднаннем Польскага каралеўстваі Вялікага княства Літоўскага ў адзінае дзяржаўнае адукацыю.

Якімі былі перадумовы гэтага аб'яднання? У цяперашні час Вялікаекняства Літоўскае вельмі аслабеў. Літва пацярпела паразу ў руска-літоўскіхвойнах канца XV - першай паловы XVI ст. і страціла значную частку сваёйтэрыторыі. З 1561 Літва ўдзельнічала ў Лівонскай вайне супрацьМаскоўскай дзяржавы. З прычыны паразаў літоўскі бок апынулася ў станеглыбокага крызісу і імкнулася атрымаць ваенную дапамогу ад Польшчы. Са свайго бокуПольскае каралеўства спадзявалася скарыстацца паслабленнем Літвы, кабрэалізаваць свае планы прасоўвання на славянскі Усход.

Ідэя аб'яднання Літвы і Польшчы мела прыхільнікаў у абедзвюхдзяржавах, аднак адрознівалася па змесце. Літоўскія магнаты, якія мелі панавальнаестановішча ў дзяржаве, былі прыхільнікамі незалежнасці і згаджаліся нааб'яднанне «двух роўных» пры ўмове існавання асобнага сейма і забеспячэння свайгопрывілеяванага становішча ў дзяржаве. Затое сярэдняя і дробная шляхта,незадаволеная панаваннем ў княстве магнатаў, спадзявалася, што з прычыныаб'яднання яна атрымае такія ж прывілеі, якімі карысталася ў сваёй дзяржавепольская шляхта.

Польскія магнаты і шляхта ў цэлым падтрымлівалі ідэюаб'яднанне абедзвюх дзяржаў. Яны бачылі ў ім магчымасць атрымаць новыя землі ізалежных сялян. Пры гэтым польскі бок кіравалася ідэяй старажытнайпрыналежнасці ўкраінскіх зямель да Польшчы, ад якой яны нібыта быліадарваныя, і, не прымаючы прапановы літоўскіх магнатаў, выступала за ўключэннеЛітвы ў склад Польшчы.

Ўкраінскае шляхецтва таксама мела сваю пазіцыю. Яно ўцэлым ухвальна ставілася да аб'яднання Літвы і Польшчы, разьлічваючы, што гэтадапаможа надзейна абараніць паўднёвыя рубяжы ад турэцка-татарскіх нападаў іспыніць высакародныя наезды (ўзброеныя напады) у польска-ўкраінскіпамежжы. Аб'яднанне дзвюх дзяржаў адказвала таксама эканамічным інтарэсам украінскімшляхты, паколькі праз Польшчу праходзілі гандлёвыя шляхі ў краіны ЗаходняйЕўропы. Пры гэтым украінскія князі вылучалі прапанова аб'яднаць Польшчу, Літвуі Украіны ў адно дзяржава на роўных пачатках, настойвалі на захаванні свабодыверавызнання і мясцовых звычаяў. Украінскі дробная і сярэдняя шляхта, немела такіх прывілеяў, як князі і магнаты, выступаючы за аб'яднанне, спадзяваласяперш за ўсё атрымаць роўныя правы з магнацкай верхавінай і набыць ўплыву наход спраў у дзяржаве.

Кароль Польшчы Жыгімонт II Аўгуст

 

2.   Люблінскісойм 1569 Для вырашэння пытання аб'яднання Польскага каралеўстваі Вялікага княства Літоўскага ў польскім горадзе Любліне ў1659 сабраўся агульны сейм прадстаўнікоў прывілеяваных саслоўяўабодвух дзяржаў. Вострыя спрэчкі пра форму аб'яднання працягваліся паўгады. Літоўскібок выступала за стварэнне федэратыўнайдзяржавы, А польскі - па інкарпарацыі (ўключэння) Літвы ў склад Польшчы.

 

Тэрміны і паняцці

Федэратыўная дзяржава - Саюзнаядзяржава, якая складаецца з некалькіх дзяржаўных утварэнняў, кожнае з якіх, захоўваючыўласныя органы ўлады, падпарадкоўваецца общефедеративного органам улады.

 

Пераканаўшыся, што польскі бок не збіраецца лічыццана яе прапановы, літоўская дэлегацыя пакінула сойм, каб сарваць яго працу. Уадказ на гэта польскі сенат заклікаў рыхтавацца да вайны з Літвой і запатрабаваўад караля Жыгімонта II Аўгуста прыняць рашэнне аб уключэнні ў ПольшчуВалыні і Падляшша. Абвясціўшы аб далучэнні гэтых зямель, польскі карользапатрабаваў ад шляхты, якая мела там маёнткі, прыбыць у Люблін і прысягнуцьПольшчы, пагражаючы тым, хто гэтага ня зробіць, канфіскацыяй валадарстваў. Пазнейкароль выдаў прывілей аб вяртанні пад сваю ўладу Брацлавщины і Кіеўшчыны,сцвярджаючы, што «ўся Руская зямля з старажытных часоў, пачынаючы ад продкаў нашыхкаралёў польскіх, была далучаная разам з іншымі першымі часткамі да Польскайкароны ».

Літоўская дэлегацыя была вымушаная падпарадкавацца польскайбаку, вярнуцца на сойм і пагадзіцца на канфіскацыю са складу сваёй дзяржавыназваных ўкраінскіх земляў.

Люблінскі сойм

 

1 ліпеня 1569 г. ў Любліне было заключана уніюаб аб'яднанні Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага ўфедэратыўная дзяржава «двух народаў" Рэч Паспалітую (Даслоўна- Рэспубліку).

 

Дакументы распавядаюць

З рашэнняЛюблінскага сойма аб аб'яднанні Польшчы і Літвы ў адну дзяржаву - РэчПаспалітую

Польскае каралеўства і Вялікае княстваЛітоўскае, згодна з папярэдняй інкарпарацыяй паміж імі, складаюць з абодвухвышэйзгаданых народаў адно, нерозризнюване, непадзельнае цела, (у якога) навечныя часы адна галава, не асобныя васпаны, а адзін - кароль польскі, які,паводле старажытнага звычаю і прывілеем, агульнымі галасамі палякаў і Літвы будзеабірацца ў Польшчы ... Што тычыцца абрання, увядзенне яго на стол Вялікага княстваЛітоўскага, то яно павінна спыніцца ...

Галоўны сойм заўсёды павінен быць адзін, а неасобныя, акрамя таго, павінен быць адзін ніколі не паасобны сенат для ўсіх спраўі запатрабаванняў.

Манета мусіць быць аднастайная і аднолькавая павазе і спробе. Як у Польшчы, так і ў Літве павінны быць знішчаныя ўсе гандлёвыяпошліны і паборы. З гэтага часу і на вечныя часы не варта браць ніякіх пошлін з духоўных ісвецкіх людзей высакароднага звання і з іх падданых ...

1. Хто ўзначальваў Рэч Паспалітую? 2 Якія прывілеіатрымлівала шляхецтва выніку аб'яднання?

 

Памятны знак у гонарзаключэння Люблінскай уніі

 

Герб Рэчы Паспалітай

 

Караля Рэчы Паспалітай сумесна выбірала на сойме польскаяі літоўская шляхта. Польшча і Літва захоўвалі асобнае заканадаўства, судовуюсістэму, цэнтральны і тэрытарыяльны ўрада, войска і фінансы. Аднак у Літвеуласны сейм быў ліквідаваны, і ён страціў права на асобныя знешніяадносіны з іншымі дзяржавамі.

 

3.   Грамадска-палітычныязмены ва ўкраінскіх землях пасля Люблінскай уніі. Наўкраінскіх землях, з прычыны Люблінскай уніі адышлі да Польшчы, былоуведзены польскі адміністрацыйна-прылада. Яны падзялялісяна ваяводствы, узначаленыя прызначанымі урадам ваяводамі. Ваяводства падзялялісяна паветы, дзе адміністрацыйная і судовая ўлада засяроджваецца ў прызначаных каралёмстарастаў. У ваяводствах і паветах для вырашэння мясцовых пытанняў, абраннедэпутатаў на агульнадзяржаўны вальны (агульны) сойм перыядычна склікалісяшляхецкія соймікі.

 

Адміністрацыйна-прылада ўкраінскіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай

Рускае  (Львоў)

 

Белзское  (Белз)

 

Падляскае  (Дорогочин)

 

Валынскае  (Луцк)

 

 

 

Ваяводства

 

 

Брацлаўскі  (Брацлав)

 

Кіеўскае  (Кіеў)

 

Падольскае  (Камянец)

 

Была створана сістэма шляхецкіх саслоўных судоў. Угродских судах грамадзянскія й крымінальныя справы разглядалі старасьці. Уподкоморских судах суддзя-падкаморы вырашаў спрэчкі, звязаныя з размежаваннемшляхецкіх уладанняў. Земскія суды складаліся з суддзі, подсудка і пісара іабіраліся на сейміках шляхтай. Яны дзейнічалі часова, падчас працы соймікаў, іразглядалі справы мясцовай шляхты.

Для Ўкраіны Люблінская унія мела як станоўчыя, так інегатыўныя наступствы. Так, большасць украінскіх земляў былі аб'яднаныя ў рамкахадной дзяржавы, што спрыяла национальнокультурного развіцця ўкраінскаганарода. На далучаных да Польскаму каралеўству ўкраінскіх землях былозахавана судаводства па нормах Літоўскіх статутаў, які існуе адміністрацыйныпрылада і вядзенне справаводства руску. Прадстаўнікі ўкраінскіх князёў ішляхты атрымалі выключнае права займаць пасады ў мясцовай адміністрацыінезалежна ад веравызнання. Дзякуючы Люблінскай уніі ўкраінскія землідалучыліся да новых формах грамадскага жыцця: шляхецкай дэмакратыі, мясцовагасамакіравання, саслоўнага судаводства і да т.п. Праз Польшчу на ўкраінскія земліраспаўсюдзіўся заходнееўрапейскі культурны ўплыў, павялічвалася колькасць навучальныхустаноў.

Разам з тым неабходнасць прымаць удзел у працы соймікаў,Вальных соймаў, зносіны з польскімі чыноўнікамі выклікалі паланізацыі ідэнацыяналізацыі украінскай шляхты. Гэта прывяло да страты ўкраінскіграмадствам яго эліты. Для ўкраінскіх сялян і мяшчан выраслі павіннасьці іпадаткі. Люблінская унія адкрыла перад Польскім каралеўствам магчымасць выкарыстоўвацьпрыродныя багацці ўкраінскіх зямель для павелічэння сваёй эканамічнай іваеннай моцы і надзяляць маёнткамі на новоприеднаних тэрыторыяхпрадстаўнікоў польскага шляхецтва. Узнікненне на ўкраінскіх землях валадарстваўпольскіх магнатаў пацягнула прыгон сялянства і значнае ўзмацненне ягоэксплуатацыі. Разам з тым пераважная большасць ўкраінскага насельніцтва стала ўсёбольш трываць национальнорелигийних ўціску з прычыны паланізацыі іакаталічваньня. Не апраўдаліся таксама разлікі на тое, што ў новай дзяржаве ўкраінскізямлі будуць абаронены ад турэцка-татарскіх нападаў і высакародных наездаў.

 

Высновы

- У 60-х гг XVI ст. сфармаваліся перадумовыдля аб'яднання Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага ў адзінуюдзяржава. Аднак бачанне формы і зместу будучага дзяржаўнага аб'яднання ў ягоудзельнікаў істотна адрознівалася.

- З прычыны заключэння Люблінскай уніі на карце Еўропыз'явілася новая дзяржава - Рэч Паспалітая.

- Большасць ўкраінскіх зямель, па Люблінскай уніі,апынулася пад польскай уладай, якое пацягнула нямала змен у іх становішчы.

 

Пытанні ізадачы

1. З якой дзяржавай ваявала Вялікае княства Літоўскае з1561? 2. Якой была пазіцыя ўкраінскіх князёў аб магчымым аб'яднанніПольшчы і Літвы? 3. Што такое федэратыўная дзяржава? 4. Калі было заключанаЛюблінская вунія? 5. Якія ўкраінскія землі, па Люблінскай уніі, перайшлі падпольскія ўлады? 6. Назавіце ваяводства, адукаваныя польскімі ўладамі ў ўкраінскімземлях.

7. Якімі былі перадумовы заключэння Люблінскай уніі? 8.Вызначце асноўныя адрозненні ў пазіцыі польскай, літоўскай і ўкраінскайбакоў адносна аб'яднання Польшчы і Летувы. 9. Як было заключана Люблінскую унію?10. Ахарактарызуйце административнополитичний прылада ўкраінскіх зямель ускладзе Рэчы Паспалітай.

11. Вызначце па карце назвы і цэнтры ваяводстваў,створаных польскімі ўладамі на ўкраінскіх землях, атрыманых па Люблінскайуніяй. 12. Складзіце табліцу «Наступствы Люблінскай уніі для ўкраінскіх земляў».

Пазітыўныя наступствы

Негатыўныя наступствы

 

 

 

13. Польскі кароль Жыгімонт II Аўгуст у выдадзена 6Чэрвені 1569 г. прывілеі аб вяртанні ў склад Польшчы Кіеўшчыныадзначаў: «Кіеў быў і застаецца старшынёй і галоўным горадам Рускай зямлі, аўся Руская зямля з старажытных часоў, пачынаючы ад продкаў нашых каралёў польскіх,была далучана разам з іншымі першымі часткамі (Падляшша, Валыні іБрацлавщиной - аўт.) Да Польскай кароны ». Падзяляеце вы выказаную кропкугледжання? Прывядзіце факты, якія пацвярджаюць ваша меркаванне.