🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Слоўнік тэрмінаў (падручнік)

Слоўнік тэрмінаў

Акцыянернаетаварыства - Арганізацыйная форма буйных падпрыемны, капітал, які фарміруецца за кошт аб'яднання індывідуальныхкапіталаў членаў грамадства - акцыянераў.

Анархізм - Грамадска-палітычная плынь, адмаўляюць неабходнасцьнасьць дзяржаўнай і іншай палітычнай улады іпрапагандуе неабмежаваную свабоду асобы.

Анарха-синдикализм - Плынь у працоўным рух, знаходзіцесязнаходзіцца пад уплывам анархізму (з грэчаскага - безуладдзя). Абвяргае палітычнуюбарацьбу і палітычную ролю працоўнай партыі, лічыць вышэйшай формай арганізацыіпрацоўных прафсаюзы, выступае за тактыку "прамога дзеяння" (сабатаж,байкот, ўсеагульную забастоўку.

Бальшавікі - Прадстаўнікі палітычнага цячэння (фракцыі) у РСДРП (з 19И7 г. - самастойная палітычная партыя, узначаленая У. І. Леніным).Паняцце Б. паўстала на II з'ездзе РСДРП (1903 г.) пасля таго, як прыхільнікі Леніна атрымалі большасцьгаласоў, а іх праціўнікі - меншасць (меншавікі).

Буры (африканеры) - Саманазва галандскіх, французскіх І нямецкіх каланістаў у Паўднёвай Афрыцы.

Віктарыянская эпоха - Перыяд у гісторыі Англіі (другая палова XIX стагоддзя), калі яна дасягнула найбольшага магутнасьці і стабільнагаўнутранага становішча. Прыйшлася на праўленне каралевы Вікторыі.

Гомруль ("самакіраванне") - Адно з галоўных патрабаванняў Ірландыіскага нацыянальнага руху канца XIX арт.

Дыктатура пралетарыяту - У марксізме вызначэнне улады, усталёўваецца ў выніку рэвалюцыі і ажыццяўляецца пралетарыятам на чале сасваёй партыяй.

Дамініён - Самакіравальным калонія.

Экспансія - Пашырэнне сферы панавання,ўплыву, распаўсюджвання чаго-небудзь за першапачатковыя межы (тэрытарыяльная, эканамічная,палітычная Э.).

Эліта - Найбольш каларытныя прадстаўнікі грамадства, або яечасткі, групоўкі і інш Э. - сацыяльны пласт, які займае вядучаестановішча ў любой сферы дзейнасці.

Індустрыялізацыя - Працэс стварэння буйнога машыннага вытворчасціІ пераход на гэтай аснове ад аграрнага да індустрыяльнайнага грамадства.

Капітал - Сродкі і матэрыяльныя сродкі, якія прыносяць прыбытак.

Клерикалы - Прыхільнікі ўзмацнення пазіцый рэлігіі і царквы ў палітычным, духоўнымжыцця грамадства.

Калонія - Краіна, тэрыторыя, пазбаўленая палітычнай, эканамічнай самастойнасці ізнаходзіцца пад уладай замежнага дзяржавы - мэтраполіі.

Кансерватызм - Сукупнасць розных ідэйна-палітычных культурных плыняў,абапіраюцца на ідэю традыцый і спадкоемностиу сацыяльнай і культурнага жыцця. Для К. характэрныя прыхільнасць да існуючымі ўстойлівых сацыяльных сістэм і нормаў, непрыманне рэвалюцый ірадыкальных рэформаў, адстойванне эвалюцыйнага арганічнага развіцця. К.супрацьстаяў лібералізму і сацыялізму.

Лібералізм - Ідэйная і грамадска-палітычная плынь, якая ўзнікла ў еўрапейскіх краінах ўXVII-XVIII арт. і абвяшчала прынцыпы грамадзянскіх, палітычныхі эканамічных свабод. У XIX - Пачатку XX арт. сфармаваліся асноўныя палажэнні Л.: грамадзянская супольнасць, правы ісвабоды чалавека, прававая дзяржава, дэмакратычныя палітычныя інстытуты, свабодапрыватнага прадпрымальніцтва і гандлю.

Марксізм - Філасофскае, эканамічнае і палітычнае вучэнне,заснавальнікамі якога былі К. Маркс і Ф. Энгельс.

Мілітарызм - Палітыка нарошчвання ваеннай моцы дзяржавы.

Мадэрнізацыя - Працэс змен, пры якіх меншразвітыя грамадства набіраюць чорт, уласцівых больш развітым, г.зн. свядомаеправядзенне дзяржавай якасных пераўтварэнняў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця зулікам вопыту перадавых краін.

Нацыяналізм - Ідэалогія і палітыка, асновай якіх з'яўляецца ідэя выключнасцінацыянальных прыярытэтаў і нацыянальнай перавагі, трактоўка нацыі як вышэйшай формы грамадства.

Нацыянальны пытанне - Сукупнасць палітычных, эканамічных, прававых, ідэалагічных і іншых праблем, якія ўзнікаюць у працэсеміжнацыянальных зносін ўнутры краіны.

Апазіцыя - Партыя або група, якая выступае насуперак з меркаваннем большасці або пануючай думкай і вылучае альтэрнатыўную палітыку, іншыспосаб вырашэння праблем.

Апартунізме - Палітыка, накіраваная на супрацоўніцтварабочых і прамыслоўцаў, на абмежаванне рабочага руху барацьбой за рэформы.

Пангерманизм - Палітычная дактрына, сцвярджае перавага нямецкай нашы іншымі, даказвае неабходнасцьяе валадарства. Знешнепалітычным крэда П. быў лозунг: "націск наУсход ".

Парламентарызм - Сістэма дзяржаўнай улады, пры якой выразна размеркаваны функцыі заканадаўчай і выканаўчай улады пры вырашальнай роліпарламента. Парламент выступае ў гэтай сістэме як суб'ект і аб'ект палітычнайбарацьбы і звязаны з існуючымі ў краіне традыцыйнымі ўяўленнямі абдэмакратыю.

Рэвізіянізм - Прагляд, перапрацоўка пад уплывамзменлівых, любых вучэнняў, палітычных прынцыпаў і установак.

Реформизм - Палітычны працягу, атрымала распаўсюджванне наканцы XIX - Пачатку XX арт. яе прадстаўнікі выступалі за паступовае ператварэннеграмадства пасродкам паслядоўных рэформаў, за ўвасабленне прынцыпу сацыяльнайсправядлівасці і гармоніі грамадскіх адносін.

Сатьяграха (зацятасьць у ісціне) - Спецыфічная форма нацыянай-вызваленчай барацьбы ў Індыі, негвалтоўны супраціў уладам.

Свадеши - Рух байкоту ангельскіх тавараў у Індыі.

Страйк - Форма барацьбы працоўных за свае правы. Спыненнепрацы аж да задавальнення патрабаванняў эканамічнага ці палітычнага характару.

Суфражизм - Рух за выбарчыя правы жанчын. Найбольшага распаўсюджванне набраў у Англіі і ЗША ў канцы XIX - Пачатку XX арт.

Сфера ўплыву - Частка тэрыторыі (адной краіны або рэгіёну, у які ўваходзяць некалькі краін), на якую распаўсюджваецца ўплыў (палітычнае,эканамічны) ииишои дзяржавы.

Юнкер - Прускі землеўладальнік.