🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Словник термінів (підручник)

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Акціонерне товариство - організаційна форма великих підприємств, капітал, що формується за рахунок об'єднання індивідуальних капіталів членів товариства - акціонерів.

Анархізм - суспільно-політична течія, що заперечує необхідність державної та іншої політичної влади і пропагує необмежену свободу особистості.

Анархо-синдикалізм - течія в робітничому русі, що знаходиться під впливом анархізму (з грецької - безвладдя). Відкидає політичну боротьбу і політичну роль робітничої партії, вважає вищою формою організації робітників профспілки, виступає за тактику "прямої дії" (саботаж, бойкот, загальний страйк).

Більшовики - представники політичної течії (фракції) в РСДРП (з 19Ї7 р. - самостійна політична партія, очолювана В. І. Леніним). Поняття Б. виникло на II з'їзді РСДРП (1903 р.) після того, як прихильники Леніна отримали більшість голосів, а їхні противники - меншість (меншовики).

Бури (африканери) - самоназва голландських, французьких І німецьких колоністів у Південній Африці.

Вікторіанська епоха - період в історії Англії (друга половина XIX ст.), коли вона досягла найбільшої могутності й стабільного внутрішнього становища. Припала на правління королеви Вікторії.

Гомруль ("самоуправління") - одна з головних вимог ірландського національного руху кінця XIX ст.

Диктатура пролетаріату - в марксизмі означення влади, яка встановлюється внаслідок революції та здійснюється пролетаріатом на чолі зі своєю партією.

Домініон - самоврядна колонія.

Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі (територіальна, економічна, політична Е.).

Еліта - найбільш колоритні представники суспільства, або її частини, угруповання та ін. Е. - соціальний прошарок, що займає провідне становище в якійсь сфері діяльності.

Індустріалізація - процес створення великого машинного виробництва І перехід на цій основі від аграрного до індустріального суспільства.

Капітал - кошти й матеріальні засоби, що приносять прибуток.

Клерикали - прихильники посилення позицій релігії та церкви в політичному, духовному житті суспільства.

Колонія - країна, територія, що позбавлена політичної, економічної самостійності і знаходиться під владою іноземної держави - метрополії.

Консерватизм - сукупність різноманітних ідейно-політичних культурних течій, що спираються на ідею традицій та спадкоємності в соціальному та культурному житті. Для К. характерні прихильність до існуючих та усталених соціальних систем і норм, неприйняття революцій та радикальних реформ, обстоювання еволюційного органічного розвитку. К. протистояв лібералізму і соціалізму.

Лібералізм - ідейна і громадсько-політична течія, що виникла в європейських країнах в XVII-XVIII ст. і проголошувала принципи громадянських, політичних та економічних свобод. У XIX - на початку XX ст. сформувалися головні положення Л.: громадянське суспільство, права і свободи людини, правова держава, демократичні політичні інститути, свобода приватного підприємництва та торгівлі.

Марксизм - філософське, економічне і політичне вчення, основоположниками якого були К. Маркс і Ф. Енгельс.

Мілітаризм - політика нарощування воєнної могутності держави.

Модернізація - процес змін, під час яких менш розвинені суспільства набирають рис, притаманних більш розвиненим, тобто свідоме проведення державою якісних перетворень у всіх сферах суспільного життя з урахуванням досвіду передових країн.

Націоналізм - ідеологія і політика, основою яких є ідея винятковості національних пріоритетів і національної зверхності, трактування нації як вищої форми суспільства.

Національне питання - сукупність політичних, економічних, правових, ідеологічних та інших проблем, що виникають у процесі міжнаціонального спілкування всередині країни.

Опозиція - партія або група, що виступає врозріз із думкою більшості або панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем.

Опортунізм - політика, спрямована на співробітництво робітників і промисловців, на обмеження робітничого руху боротьбою за реформи.

Пангерманізм - політична доктрина, яка стверджує перевагу німецької наші над іншими і доводить необхідність її панування. Зовнішньополітичним кредо П. було гасло: "Натиск на Схід".

Парламентаризм - система державної влади, за якої чітко розподілено функції законодавчої та виконавчої влади за вирішальної ролі парламенту. Парламент виступає в цій системі як суб'єкт і об'єкт політичної боротьби та пов'язаний з існуючими в країні традиційними уявленнями про демократію.

Ревізіонізм - перегляд, переробка під впливом умов, що змінюються, будь-яких учень, політичних принципів і настанов.

Реформізм - політична течія, що набула поширення наприкінці XIX - на початку XX ст. її представники виступали за поступове перетворення суспільства за допомогою послідовних реформ, за втілення принципу соціальної справедливості й гармонії суспільних відносин.

Сатьяграха (впертість в істині) - специфічна форма національно-визвольної боротьби в Індії, ненасильницький опір властям.

Свадеші - рух бойкоту англійських товарів в Індії.

Страйк - форма боротьби робітників за свої права. Припинення роботи аж до задоволення вимог економічного чи політичного характеру.

Суфражизм - рух за виборчі права жінок. Найбільшого поширення набрав в Англії та США наприкінці XIX - на початку XX ст.

Сфера впливу - частина території (однієї країни чи регіону, до якого входять кілька країн), на яку розповсюджується вплив (політичний, економічний) іїішої держави.

Юнкер - прусський землевласник.