🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 7. Національний складнаселення. Українська діаспора (підручник)

ТЕМА 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

 

§ 7. Національний склад населення. Українська діаспора

 

1.     Люди яких національностей проживають у вашій області?

2.     Чи відомо вам, які етнічні групи українців проживають у вашій місцевості?

 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. Українці як корінне населення нашої держави є дуже давнім народом. Знахідки археологів біля с. Королево Закарпатської області свідчать, що окремі території України були вже заселені більш як 600 тис. років тому. Від часу переходу до осілого способу життя корінне насе­лення не покидало своєї рідної землі.

Предками українців є трипільці, що населяли територію в межиріччі Дністра, Південного Бугу та Дніпра 3,5 – 2 тис. років до н. е, і ранні слов'яни, які жили на цих територіях та у Передкарпатті пізніше. Слов'янські племена (дуліби, поляни, древляни, сіверяни, тиверці, уличі) займалися землеробством, вели осілий спосіб життя. Вони і склали основу українського народу. Незважаючи на постійні нашестя кочівників та запозичення рис культур деяких інших народів, українці зберегли свою національну самобутність. Вона виявляється в їх мові, поведінці, матеріальній і духовній культурі.

За мовою українці відносяться до індоєвропейської мовної сім'ї, слов'янської групи (східнослов'янської підгрупи) народів. Нині це один із великих народів світу, що компактно розселений в центральній частині Європи і розсіяний по цілому світу.

 

Мал. Етнічний склад населення

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Люди, які населяють територію України, належать до різних етносів ("етнос" у перекладі з грецької означає "народ", "плем'я"). Співвідношення між кількістю різних етносів (національностей) формує етнічний (національний) склад населення. Національний склад вивчається за результатами переписів населення.

За даними останнього перепису населення (2001 р.) в Україні проживають представники 134 на­родів (етносів). Проте Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення. Це держава української нації, бо немає в світі жодної іншої країни, в якій би інтереси українців задовольнялись повно і різнобічно. Корінне населення України – українці. Їх частка у національному складі складає 77,8 % (це понад 37,5 млн осіб). Українці становлять більшість в усіх регіонах, окрім АР Крим. Найвища частка українців у населенні Тернопільської, Івано-Франків­ської і Волинської областей (понад 97 %), найнижча – в АР Крим (менше 25 %), Луганській, Донецькій, Одеській областях (понад 52 %).

Історичні умови розвитку України сприяли формуванню багатоетнічного складу її населення за цілковитої переваги українців. Найбільшою національною меншиною в Україні є росіяни. Упродовж XIX XX ст. їхня кількість і частка в населенні постійно зростали, що було результатом міграційної політики в Росії і колишньому СРСР. Однак після проголошення незалежності України частка росіян змен­шилась з 22 до 17 %. Такі різкі зміни показників є, очевидно, результатом не тільки виїзду росіян за межі країни, а й зростання національної самосвідомості осіб українського походження, які під час минулих переписів фіксувалися як представники іншого народу. Най­вища частка росіян у населенні Криму (58 %), Донецькій і Луганській областях (понад 38 %).

Усі інші національні меншини становлять разом лише 5 % населення України. Білоруси є третьою за чисельністю етнічною групою в Україні. Їх частка становить 0,6 % від загального числа жителів країни. Основна частина білорусів проживає в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Білоруси оселилися в цих регіонах у період їх активного промислового освоєння, коли там створювалися нові робочі місця, жваво велося житлове будівництво. Більшість молдаван, які становлять 0,5 % населення України, проживають у сусідніх з Молдовою областях – Одеській, Вінницькій та Чернівецькій.

Після прийняття рішення про повернення на батьківщину депортованих у 1944 р. за сталінського режиму кримських татар, їх кількість в Україні невпинно зростає. У населенні України їх частка досягла 0,5 % (у Криму – 12 %).

Болгари складають 0,4 % населення України. Вони проживають переважно у південних областях нашої країни – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Румуни (0,3 % в населенні країни), як і молдавани, зосереджені в сусідніх з Румунією областях – Одеській та Чернівецькій, а угорці (так само 0,3 %) – на кордоні з Угорщиною. У місцях компактного проживання угорців, на півдні Закарпатської області, діють угорські школи, угорською мовою видаються газети. Частка поляків у населенні України становить 0,3 %. Після приєднання у 1939 р. західних регіонів до України значна їх частина переселилася на свою етнічну батьківщину. Нині поляків найбільше проживає в Житомирській та Хмельницькій областях. Представниками цих наро­дів, які віддавна проживали на своїх етнічних територіях, в результаті державних розмежувань опинилися у складі України,

Значно скоротилася в останні десятиліття в населенні України частка євреїв (0,2 %), що обумовлено їх міграцією за кордон. Нині вони зосереджені здебільшого у містах (найбільше – в Одесі, Києві). Проживають в Україні і греки (0,2 %). Грецькі поселення з’явилися в Приазов’ї у другій половині ХVІІІ ст. Саме греки заснували місто Маріуполь та поселення навколо нього. Основна частина греків проживає в Донецькій області та Криму. Крім зазначених народів є словаки, чехи, гагаузи, цигани та ін.

Найбільш різноманітний національний склад населення – у промислових регіонах та великих містах, що зумовлено міграцією туди людей різних національностей на роботу і навчання, а також у Криму і деяких прикордонних областях.

Усі народи в Україні мають рівні права і можливості розвивати культуру і освіту рідною мовою. Спільно з українцями вони будують незалежну і демократичну державу, вільними громадянами якої вони є.

 

Мал. Національний склад населення України

 

ЕТНОГРАФІЧНІ ГРУПИ УКРАЇНЦІВ. Українці в різних частинах України мають певні особливості, які ви­являються в мові, одязі, житлі, звичаях, обрядах, декоратив­но-прикладному мистецтві. На основі цього розрізняють етнографічні гру­пи українців. Раніше таких груп було багато (севрюки, подоляни, литвини, пінчуки, черкаси, поліщуки, бойки, гуцу­ли, лемки). Внаслідок того, що специфічні особливості цих етнографічних груп поступово згладжуються, окремі з них перестають існувати. Найкраще зберегли свої традиції та говірку етнографічні групи горян Українсь­ких Карпат – бойки, гуцули і лемки.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. На території України проживає понад 3/4 усіх українців. Усього ж в світі їх понад 50 млн осіб. Ті з них, які проживають за межами України, утворюють діаспору (походить від грецького слова, що означає „розсіяння”). Українська діаспора найчисленніша у республіках колишнього СРСР – Росії (понад 5 млн осіб), Казахстані – 0,9 млн, Молдові – 0,6 млн, а також у США1,2 млн, Канаді – 1,0 млн осіб. Багато українців проживають і в інших країнах. У багатьох з них українці зберегли свою мову, культуру, національну самобутність.

 

Мал. Розселення українців у світі

 

Україна у часі і просторі

Канадські українці

Найбільш інтенсивне переселення українців у Канаду припадає на кінець ХІХ – початок ХХ ст. Це були переважно вихідці із Галичини та Буковини. Більшість з них осіли на півдні степових провінцій Онтаріо, Альберта та Манітоба. У Канаді створені належні умови для національно-культурного розвитку українців. Там є майже 300 українських шкіл, видається 85 українських газет.

 

Запам’ятайте

Українці відносяться до індоєвропейської мовної сім'ї, сло­в'янської групи народів.

Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення – крім українців, які становлять 77,8 %, в країні проживають росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари і караїми, болгари, румуни, угорці, поляки, євреї, греки та ін.

Найкра­ще зберегли свої традиції такі етнографічні групи українців, як бойки, гуцули, лемки, подоляни, литвини, пінчуки, поліщуки.

Українська діаспора найчисленніша в Росії, США, Канаді, Казахстані, Молдові.

 

Запитання і завдання

1. Розкажіть, що вам відомо про формування української нації.

2. Охарактеризуйте національний склад населення України. Які причини зумовили зміни в етнічному складі населення України?

3. Використовуючи різні джерела інформації, дізнайтеся більше про особливості культури якоїсь з етнографічних груп українців.

4. Що таке діаспора? У яких країнах світу українська діаспора є найбільшою?

 

Практична робота 4

1.     Побудуйте стовпчикову діаграму національного складу населення України, використовуючи дані додатка 3.

2.     Напишіть висновок про особливості національно складу населення України.