🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 9. Сільське розселення (підручник)

§ 9. Сільське розселення

 

1.     Пригадайте, які розрізняють типи населених пунктів.

2.     До якого типу поселень належить те, в якому ви живете?

 

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. Сільські жителі становлять майже третину населення України – 15,5 млн осіб (на 2004 р.). Вони проживають у селах, які є найпоширенішими населеними пунктами в Україні (майже 29 тисяч). Село – це населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і займаються переважно сільським господарством.

Проте з другої половини ХХ ст. в Україні триває зменшення кількості сільських жителів та кількості сільських поселень (табл. 3). Так, за останні 40 років сільське населення України зменшилося більш як на 6 млн осіб. Головними причинами цього явища є міграція із сіл у міста та природне скорочення кількості населення. Найбільш інтенсивно зменшення кількості сільського населення триває у північно-східних регіонах країни.

 

Таблиця. Зміна кількості сільського населення

та сільських населених пунктів

 

 

1970

1979

1989

2003

Кількість сільського населення, млн осіб

21.4

19.3

17.1

15.5

Частка сільського населення, %

45

39

33

32.5

Кількість сільських населених пунктів, тис. од.

31.3

29.7

-

28.7

 

 

 

 

 

Відповідно змінюється і кількість сільських населених пунктів. За останні роки з адміністративної карти зникли майже 3 тис. поселень. Причинами цього явища є не тільки міграційний відтік сільських жителів у міста, а й поглинання великими містами сільських поселень в результаті розширення їх меж та перехід сіл до категорії селищ міського типу.

ТИПИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ. За людністю розрізняють села малі (до 500 жителів), середні (500 – 1000), великі (понад 1000 жителів). За даними перепису населення понад 57 % сіл в Україні малі, з них п’ята частина – це хутори (з людністю менше ніж 100 жителів). Закономірним явищем є перехід сільських поселень із однієї групи до іншої. Як правило, села втрачають населення і поступово переходять із більшої за людністю групи до меншої.

За виробничою діяльністю розрізняють села сільськогосподарські (аграрні), несільськогосподарські та змішані. Тип поселення визначається за структурою зайнятості населення. Переважаючим типом в Україні є сільськогосподарські села. До несільськогосподарських сіл відносяться поселення промислових підприємств, лісо- і рибопромислові, транспортні, дачні, рекреаційні поселення. Їх в Україні небагато. У змішаних селах поєднуються сільськогосподарські та промислові види господарської діяльності. В них поряд з сільськогосподарськими підприємствами є невеликі промислові об’єкти. Як правило, це цукрові, спиртові, крохмальні, льоно- та лісопереробні підприємства. У таких селах створюються найкращі умови для забезпечення зайнятості населення, подолання сезонності використання трудових ресурсів, створення належних умов для задоволення соціальних потреб сільських жителів (навчання дітей, медичні послуги тощо).

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ СІЛ. Малі села переважають у північній, північно-східній і західній частинах УкраїниЧернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях). На решті території поширені середні і великі села. У великих селах проживає більшість сільського населення України.

Просторові особливості сільського розселення відображає також показник густоти сільських поселень. Найвища густота сільських поселень (понад 6 сіл на 100 км2) сформувалася в західних (Львівській, Тернопільській і Хмельницькій) та північно-східних  (Полтавській, Сумській) областях України. Низька густота сіл простежується в Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

На людність, розміщення і особливості забудови сіл значною мірою впливали природні умови і ресурси: рельєф, річки, залягання підземних вод, розміщення сільськогосподарських угідь та вкритих лісом площ. Тому сільські поселення України суттєво різняться між собою за планувальною формою та топографічним положенням на місцевості. Ці відмінності склалися під впливом природних умов та історичних особливостей їх розвитку. Серед планувальних форм найбільшого поширення набули лінійні (однорядні або дворядні), радіально-кільцеві та підковоподібні форми. Менша кількість сіл мають квартальну чи решітчасту забудову.

 Топографічне розташування сільських поселень має певні географічні закономірності. На півночі України, де значні площі земель зайняті лісами та болотами, села розміщуються на вододілах, у лісостепу та степу – поблизу річок та в балках (у місцях, де близько до поверхні залягають ґрунтові води). У гірських районах села можуть простягатися вузькими смугами вздовж долин річок на 5 – 7 км. Хутори складаються з розкиданих на значній пло­щі жител. У сучасних умовах розвитку фермерського господарства ху­тори можуть відродитись і стати центрами таких господарств.

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. У сучасних умовах у сільській місцевості склалася надзвичайно гостра соціально-демографічна ситуація. Найбільшими проблемами сільської місцевості є депопуляція населення, скорочення поселенської мережі, деградація сільськогосподарських угідь, безробіття, низькі доходи населення, занепад соціальної сфери.  Разом з тим сільська поселенська мережа продовжує посідати надзвичайно важливе місце у розселенні та територіальній організації агропромислового комплексу.

Щоб запобігти деградації сільських поселень, необхідно розробити й реалізувати державну політику, спрямовану на збереження та стимулювання соціально-економічного розвитку сільських поселень. Виконання низки законів та державних програм щодо стимулювання економічного розвитку сіл гальмується через відсутність фінансів.

 

Запам’ятайте

Село – це населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і займаються переважно сільським господарством.

Села розрізняють за людністю (малі, середні, великі); за виробничою діяльністю (сільськогосподарські, несільськогосподарські, змішані).

Найвища густота сільських поселень сформувалася в західних і північно-східних областях України, низька – у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Найбільшими проблемами сільської місцевості є депопуляція населення, скорочення поселенської мережі, деградація сільськогосподарських угідь, безробіття, низькі доходи населення, занепад соціальної сфери. 

 

Запитання і завдання

1. Які населенні пункти відносять до сільських поселень?

2. Як розрізняють села за людністю?

3. Які бувають типи сільських поселень за виробничою діяльністю?

4. Покажіть на карті регіони з найвищою густотою сільського населення. Які чинники впливають на розселення у сільській місцевості?

5. Як впливають природні умови на особливості забудови поселень? Наведіть приклади.