🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 32. Освіта, культура, наука (підручник)

ТЕМА 20. СОЦІАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ

 

§ 32. Освіта, культура, наука

1.     Пригадайте, яке співвідношення міського та сільського населення в структурі населення України.

2.     В яких регіонах України в системі розселення багато великих і середніх міст? Де суттєво переважають малі міста й сільські поселення?

 

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Галузі, що надають різноманітні (матеріальні і духовні) послуги для населення, утворюють соціальну сферу. Серед них розрізняють галузі соціальної, управлінської та ринкової інфраструктури.

Функції галузей соціальної сфери різні. Одні з них задовольняють духовні потреби людей (наука, культура, охорона здоров'я, рекреація і т. д.), а інші — фізичні (торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування). Саме тому соціальна сфера має економічне І соціальне значення для розвитку суспільства. Економічне її значення виявля­ється у тому, що вона надає послуги, необхідні для відтворення робочої сили, зростання продуктивності її праці. Соціальна роль даної сфери полягає у підвищенні рівня і поліпшенні умов життя людей.

Рівень розвитку соціальної сфери визначається попитом на послуги, а ті, у свою чергу, змінюються відповідно до реальних можливостей суспільства на тому чи іншому етапі розвитку. В сучасних умовах загальної економічної кризи попит на багато видів послуг зменшився внаслідок невисоких прибутків населення, але зростає на окремі види послуг (інформаційні, рекламні, рекреаційні, у т. ч. туристичні, охоро­ни здоров'я та ін.).

Соціальна сфера має певні територіальні відмінності у рівні розвитку та структурі. Значно вищий рівень її розвитку І ширша галузева структура у містах порівняно з сільською місцевістю, в економічно більш розвинених промислових регіонах порівняно з менш розвинути­ми аграрними. Найбільш розвинена (кількісно і якісно) соціальна сфе­ра в адміністративних центрах областей і АР Крим.

Провідне місце в соціальній сфері належить соціальній інфраструктурі, яка забезпечує духов­ний розвиток людини.

Освіта. Освіта в Україні представлена дошкільними і загальноосвітніми навчально-виховними закладами, професійно-технічними та вищими навчальними закладами (ВНЗ) різних рівнів акредитації.

Розміщення дошкільних закладів цілком залежить від наявності дітей відповідного віку та рівня зайнятості матерів у суспільному виробництві. В Україні нараховується близько 15 тис. таких закладів, ними охоплено майже 50% дітей дошкільного віку. Більшість із цих закладів знаходяться у містах.

Загальноосвітні навчальні заклади (школи, гімназії, ліцеї) розміщуються відповідно до розселення людей. В Україні є близько 22 тис. таких закладів, в яких навчається 6 млн учнів.

Професійно-технічні заклади освіти та вищі навчальні заклади розміщуються відповідно до потреб населення регіону, а їх спеціалізація визначається структурою господарського комплексу. Внаслідок обмеженої діяльності чи зупинки багатьох підприємств і появи в Україні значної кількості безробітних людей зменшилась потреба у підготовці працівників для різних галузей господарства у професійно-технічних закладах (технікумах, коледжах, училищах). Натомість у вищих навчальних закладах (інститутах, університетах, академіях) набори і випуски студентів зросли (за період 1990 — 2003 рр. майже у 2,5 рази). Поряд з державними закладами, які, здебі­льшого, знаходяться в обласних центрах і великих містах, з'являються ВНЗ недержавних форм власності, в тому числі й у районних центрах. Всього в Україні налічують 340 ВНЗ, найбільше їх у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпропетровську, Донецьку.

 

Мал. Чернівецький державний університет (колишня резиденція Буковинських митрополитів, 1864-1882 рр.)

 

Мал. Вищі навчальні заклади

 

Культура. Культура охоплює установи і заклади, що виробляють товари культурного призначення, пропонують духовні цінності для населення тощо (бібліотеки, театри, клуби, музеї, кіностудії, телебачення, радіо, газетно-журнальні видавництва). Їх розміщення також пов'язане з особливостями розселення людей: найвища концентрація об'єктів культур­и—у великих містах. В Україні є понад 20 тис. бібліотек, 19 тис. клубних установ і будинків культури. Вони розміщуються згідно з адміністративним поділом (у населених пунктах — центрах адміністративно-територіальних одиниць, у міських мікрорайонах) і за виробни­чим принципом — при заводах, навчальних закладах тощо.

 

Мал. Національний музей історії України

 

Серед державних музеїв (таких понад 400) переважають краєзнавчі, історичні, меморіальні. Найбільше їх у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Харкові, Чернігові, Запоріжжі та ін. Найбільша кількість професійних театрів — у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Мико­лаєві.

 

Мал. Національна Опера України імені Тараса Шевченка

 

Мал. Культура та  мистецтво

 

Наука. Україна має добре розвинену наукову галузь. У державі є понад 1300 наукових установ. Їх мережу становлять інститути Національної Академії наук, галузеві науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські та технологічні бюро великих підприємств, наукові підрозділи університетів та інших ВНЗ. Науковою діяльністю займаються також наукові бібліотеки, астрономічні обсерваторії, державні заповідники, ботанічні сади тощо.

Наукові заклади виконують як теоретичні, так і прикладні дослідження, втілюють наукові розробки у національне господарство, удосконалюють організацію виробництва та управління. Найбільшими осе­редками української науки є ті самі міста, що виступають як найбільші освітні центри країни.

У багатьох галузях науки Україна посідає провідне місце у світі, але незначне фінансування зумовлює, в цілому, її відставання порівняно з високорозвиненими країнами світу.

 

Запам’ятайте

До соціальної сфери належать галузі, що надають населенню різноманітні матеріальні і духовні послуги.

Заклади соціальної сфери розміщуються відповідно до розселення людей. Найкраще забезпечені ними мешканці великих міст.

 

Запитання і завдання

1. Які галузі входять до складу соціальної сфери та які функції вони виконують?

2. Охарактеризуйте географію освіти в Україні.

3. Розкажіть про культуру як галузь соціальної сфери України.

4. У чому полягають труднощі розвитку української науки?